Anar a: Contingut principal »


Meteo
 • Dia
  22/09/2017
  22:31
 • Cota
  1800
 • Temperatura
  ºC ºC ºC
  Actual Mínima Màxima
 • Humitat
  %
 • Baròmetre
  mb

Normes d'utilització de remuntadors i pistes

Telefon

Emergència a pistes
+34 973 639 050

Esquiï de manera segura i controlada.
És responsabilitat seva

Aprovades mitjançant resolució de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya de data 10 de novembre de 1987.

 1. Les instal·lacions es destinen exclusivament a usos esportius o turístics.

 2. L’usuari ha de conèixer les condicions particulars i les normes d’utilització de les instal·lacions dels remuntadors mecànics que s’indiquen a la sortida de cada instal·lació i d’acord amb aquestes ha d’apreciar la pròpia aptitud per utilitzar-les.

 3. S’han de respectar tots els senyals d’informació o avís, ja que tenen la missió d’oferir un servei millor i, sobretot, més seguretat. Pel mateix motiu, s’han de respectar els abalisaments de l’estació i les indicacions de pistes tancades, perill, zona tallada, etc., tant si són rètols com xarxes o acordonaments.

 4. S’han de respectar les zones de debutants pel que fa a la velocitat i la manera d’esquiar.

 5. El personal que treballa a l’estació ha d’estar degudament format, uniformat o identificat. Els dos objectius fonamentals d’aquest personal són la seguretat i el servei a l’usuari. Per tant, cal atendre els seus suggeriments o les seves ordres, sobretot en cas de perill o emergència.

 6. Per raons de civisme i de seguretat, cal mantenir l’ordre estricte d’arribada per utilitzar les instal·lacions. L’àrea d’espera ha d’estar abalisada i preparada convenientment per poder-la fer servir.

 7. El personal al servei de l’estació, en possessió de la documentació que acredita el seu càrrec, té preferència en la utilització de les instal·lacions.

 8. La compra d’un forfet dóna dret a utilitzar totes les instal·lacions i les pistes obertes a l’ús del públic. El forfet és intransferible i l’estació no pot fer-se responsable de la seva pèrdua.

 9. Per a cada instal·lació hi ha un bitllet vàlid només per a un ús. Aquests bitllets es venen en un mateix lloc per a totes les instal·lacions.

 10. L’usuari que faci servir una instal·lació sense tenir el bitllet corresponent haurà de satisfer el doble del seu import, abonament inicial o forfet. La comprovació es verifica, en general, fora del recorregut.

 11. Si durant el funcionament de l’estació la Direcció ha de tancar al públic les instal·lacions i les pistes per raons de seguretat, això no obliga necessàriament a la devolució de l’import del forfet.

 12. Hi ha d’haver fulls oficials de reclamació a disposició de l’usuari.

 13. L’incompliment d’aquestes condicions faculta el personal de l’estació per prohibir la utilització de les instal·lacions com a mesura de seguretat, sens perjudici de les sancions aplicables que preveu la llei.


Anar a: Contingut principal » | Principi de pàgina »